Αριστοτελισμός και αθεϊα είναι πράγματα ασυμβίβαστα

Εἴθε να προαγόμεθα εἰς ἀγαθοὺς καὶ σπουδαίους μετὰ τῆς ἐντεύθεν θείας ἀντευποιίας-ἀνταποδόσεως εντυγχάνοντες καὶ τὰς τέσσαρας διανοητικὰς ἀρετὰς· τοῦ πολιτικοῦ· τοῦ κεκαθαρμένου· τοῦ θεατοῦ καὶ τοῦ νοῦ καθὸ νοῦς· διότι πορρωτάτω τἐλος τῆς φιλοσοφίας "ἡ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ.. Ἀριστοτελικοὶ καὶ ἄθεοι δεν ταυτίζονται· ἄλλωστε ο Ἀριστοτέλης εἶναι ὁ πρῶτος φιλόσοφος στὴν ἱστορία διδάσκων "τί ἔστι θεός".
Αυτά προς γνώσιν, των αδαών,...

Κ.ΣΤ.ΤΣ.
26-1-2017